top of page

「俾我唞吓啦!」vs 「使命在身 百毒不侵!」

Updated: Oct 15, 2020

保羅傳道之旅,其實一點都不簡單,去到邊俾人攻擊到邊,如果我係佢,我會講一句「俾我唞吓啦!」

但係佢堅毅地、毫無憐憫地、狼狼地(對自己)作出驚人挑戰,去遍歐洲及各地方進行他生命中的使命,若不是好似創會長老Hugo講過「使命在身,百毒不侵」,保羅應該會提早放棄了。


敬拜會創會初期及特色其實就好似使徒行傳,每個信徒,不論年齡身份高低,每個人都清心咬住神的應許。無論在華潤、萬豪及金域假日的主日內,除了聽到「祝福你」,第二多就係「多謝耶穌!」。 聖經經文中,好似沒有寫「多謝耶穌」這四個字。反而就成為敬拜會眾信徒的核心。 歸於這核心,信徒都好少再深究究竟耶穌會不會醫治、耶穌會不會幫我解決婚姻問題、耶穌會不會令我富足。 好像另一節聖經中常用詞語「一味」,敬拜會方程式「有使命,一味地做,一味地多謝耶穌!」所以每個星期主日都有大能見證,神跡奇事!


昨日上恩典學院其中一課深刻的,AW牧師講到一點,神跡是建基於神話語,若一路焦點只看神跡是沒有辦法改變生命,唯獨是建基於神話語的基礎。只要神話語入心入肺,神跡就會隨行,因為耶穌的恩典中,衪本身都包了神跡-”An Exclusive Deal!”


相信保羅就是建基在神話語身上,加上他本來是文士,由用聖經挑戰耶穌到轉換為為耶穌行道,他完全做到,所以成就了他的福音之旅。經文再次提醒我,我選擇去講一句:

「俾我唞吓啦!」 vs 「使命在身 百毒不侵!」


“假若有人強你們作奴僕,或侵吞你們,或擄掠你們,或侮慢你們,或打你們的臉,你們都能忍耐他。 我說這話是羞辱自己,好像我們從前是軟弱的。然而,人在何事上勇敢,我也勇敢。 他們是 希伯來 人嗎?我也是。他們是 以色列 人嗎?我也是。他們是 亞伯拉罕 的後裔嗎?我也是。 他們是基督的僕人嗎?我更是。我比他們多受勞苦,多下監牢,受鞭打是過重的,冒死是屢次有的。 被 猶太 人鞭打五次,每次四十減去一下; 被棍打了三次;被石頭打了一次;遇着船壞三次,一晝一夜在深海裏。 又屢次行遠路,遭江河的危險、盜賊的危險、同族的危險、外邦人的危險、城裏的危險、曠野的危險、海中的危險、假弟兄的危險。 受勞碌、受困苦,多次不得睡,又飢又渴,多次不得食,受寒冷,赤身露體。 除了這外面的事,還有為眾教會掛心的事,天天壓在我身上。 有誰軟弱,我不軟弱呢?有誰跌倒,我不焦急呢? 我若必須自誇,就誇那關乎我軟弱的事便了。 那永遠可稱頌之主耶穌的父神知道我不說謊。 在 大馬士革 的 亞哩達 王手下的提督把守 大馬士革 城,要捉拿我, 我就從窗戶中,在筐子裏,從城牆上被人縋下去,脫離了他的手。”

‭‭哥林多後書‬ ‭11:20-33‬ ‭CUNP-神

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page